Οικονομικά και οικολογικά

Πόσιμος αέρας / Airdrink est une technologie de générateur d’eau atmosphérique évolutive qui produit de l’eau à partir de l’humidité ambiante et utilise la méthode de purification la plus efficace qui soit (ozone). La technologie peut utiliser des sources d’énergie alternatives, notamment l’énergie directe, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’hybride solaire/éolien et les générateurs diesel pour créer de l’eau à partir de l’air.Les générateurs d’eau atmosphérique représentent une incroyable avancée technologique !Les unités AWG (« Atmospheric Water Generator »)  produisent de l’eau proportionnellement au taux d’humidité et à la température ambiante ; ce qui signifie que plus l’humidité dans l’atmosphère est élevée, plus la machine produira d’eau : L’eau produite par nos solutions ne contient pas de bactéries ou d’autres micro-organismes.Le système de purification Drinkable Air / Airdrink utilise l’ozone et des filtres à charbon actif pour garantir une eau pure à 100 % à tout moment.

Διαδικασία :
  1. Le Générateur d’eau DrinkableAir aspire d’abord l’air à travers un filtre antimicrobien de qualité industrielle, éliminant ainsi 99% des particules en suspension dans l’air.
  2. Une unité de condensation reçoit ce flux d’air propre et humide et condense la vapeur d’eau en liquide.
  3. Au fur et à mesure que la machine crée de l’eau, le liquide est récupéré dans un réservoir de collecte où il est ozonisé à intervalles réguliers, ce qui tue tous les contaminants bactériens potentiels.
  4. L’ensemble du réservoir d’eau est refroidi et cette eau rafraîchissante est purifiée à plusieurs reprises à travers un filtre à charbon actif granulé (GAC) et un filtre à minéraux qui donnent à l’eau un goût délicieux.

L’eau de l’air a un pH neutre de 7,0. Notre cartouche finale ajoute des minéraux à l’eau pour augmenter le pH vers un état alcalin sain.

Notre système de purification est un processus qui utilise les avantages significatifs de l’ozone pour rendre l’eau la plus pure et la plus saine qui soit. Nous n’utilisons pas de lampes ultraviolettes ou de membranes d’osmose inverse. Nous pensons que le processus à l’ozone est supérieur à la purification par la lumière UV de produits concurrents.

Avantage de l’utilisation de l’ozone :
  • L’ozone est avant tout un désinfectant qui tue efficacement tous les contaminants biologiques.
  • L’ozone oxydera et décomposera de nombreux produits chimiques organiques, dont plusieurs causent des problèmes d’odeur et de goût.
  • L’ozonation ne produit aucun goût ni odeur dans l’eau. Étant donné que l’ozone est composé d’oxygène et redevient de l’oxygène pur, il disparaît sans laisser de trace une fois qu’il a été utilisé.
  • Le système ne nécessite aucun remplacement du moteur à ozone. C’est un composant fixe dans le système
  • la molécule d’oxygène supplémentaire créée par le processus à l’ozone est très instable, ce qui signifie que sa durée de vie active est d’environ 15 minutes une fois l’eau distribuée. Cette eau hautement oxygénée est très bénéfique pour la santé.
Η παραγωγή νερού από αέρα είναι μια πραγματική οικονομική πραγματικότητα:

Η τεχνολογία μας έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, αλλά και για να παρέχει μια λύση που είναι εμπορικά διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή. Θα έχει επίσης σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στη βιομηχανία νερού και θα συμβάλει στην επίλυση της υδατικής πίεσης σε βασικές περιοχές του κόσμου.

Η λύση Airdrink είναι μια νέα πηγή πόσιμου νερού για τον πλανήτη μας. Η παραγωγή γίνεται έτσι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον καταναλωτή, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταφορά!

elΕλληνικά